ภูมิปัญญาสร้างชาติ
แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีดังนี้

1. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมาเองให้ดียิ่งขึ้น โดยการประยุกต์กับภูมิปัญญาต่างชาติอย่างระมัดระวัง

2. ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมผ่านหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

3.ตั้งองค์กรดูแล พัฒนา จัดระบบการรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย มิให้ถูกลอกเลียนแบบโดยการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์

4. ส่งเสริมคนไทยในการคิดค้นพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง

5.สร้างค่านิยมให้คนไทยเห็นคุณค่า หวงแหน และรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

6. เสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในทุกระดับและทุกสถาบันทางสังคม

. 7.ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในด้านต่างๆโดยเฉพาะภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

 

ค้นหาในGoogle