**<<<-------------------- เรียนรู้ ด้วยปัญญา เสาะสืบหา ด้วยตนเอง -------------------->>>**


จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counter


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายสมบัติทางกายภาพของสารและการจำแนกสาร
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างสมบัติและลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
3. อธิบายและระบุองค์ประกอบของสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลายและการเตรียมสารละลาย
4. ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสาร โดยใช้อินดิเคเตอร์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับระดับความเป็นกรด - เบสของสาร
5. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด - เบส ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผลที่มีต่อตนเองและสภาพแวดล้อม
6. อธิบายการแยกสารและสกัดสารบางชนิดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การกลั่น การกรอง การตกผลึก การสกัด และการโครมาโทรกราฟี

สาร (Subutant) หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิน หิน น้ำ อากาศ พืช และสัตว์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จัดเป็นสารทั้งสิ้น สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ เช่น เหล็ก สังกะสี กรดเกลือ

การที่สารมีสมบัติแตกต่างกัน และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานะได้แตกต่างกันนี้ ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ดังนั้นจึงมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาและอธิบายสมบัติของสารมาจัดจำแนกสาร และมีการทดสอบสมบัติของสารเพื่อพิสูจน์ว่าสารนั้นเป็นสารชนิดใด เพราะหากอาศัยแต่การสังเกตหรือมองเห็นเพียงอย่างเดียวนั้นในบางครั้งก็ไม่สามารถจะตัดสินได้แน่นอน

ค้นหาใน Google